Tap To Call

 596 927 122

Francouzská 6167/5

Poruba

708 00 Ostrava

Česká republika

Dotační programy

Připravované dotační příležitosti

Program úspora energií

Program Úspory energie umožnujě získat finanční podporu na zateplení, modernizaci a rekonstrukci rozvodů elektřiny, plynu, elektráren, využití odpadní energie ve výrobních procesech a na zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů.

Příjemci:

Malý, střední, nebo velký podnik, včetně zemědělských podnikatelů (definovaných zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědelství)podnikatelů v akvakultuře, podnikatelů v potravinářství a maloobchodu.

Forma podpory A – dotace

 • Minimální absolutní dotace pro jeden projekt : 0,5 mil. Kč.
 • Maximální absolutní dotace pro jeden projekt: 250 mil. Kč.
 • Míra podpory se pro jednotlivé aktivity řídí podmínkami příslušných článků Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 a bude blíže specifikována ve výzvě.
 • Míra podpory na ekologické studie (včetně energetických auditů), dle čl. 49 Nařízení Komise č. 651/2014. Maximální absolutní výše podpory na studie činí 350 000 Kč.

Spoluúčast

 • Malý podnik (do 49 zaměstnanců)       – 70% ze způsobilých výdajů
 • Střední podnik (50-249 zaměstnanců) – 60% ze způsobilých výdajů
 • Velký podnik (nad 250 zaměstnanců)  – 50% ze způsobilých výdajů

Forma podpory B – finanční nástroj

 • Podpora je poskytována ve formě zvýhodněného úvěru, finančního příspěvku na ekologické studie a finančního příspěvku na úhradu úroků.
 • Maximální absolutní výše podpory na ekologické studie (vč. energetických auditů) činí 350 000,- Kč. Maximální intenzita veřejné podpory ve formě finančního příspěvku na ekologické studie nesmí přesáhnout hranici:
  • Malý podnik 70% způsobilých výdajů,
  • Střední podnik 60% způsobilých výdajů
 • Zvýhodněný úvěr se sníženou úrokovou sazbou je poskytnut maximálně na 70% způsobilých výdajů. Dinační příspěvek k úhradě úroků je poskytován konečným příjemcům (malé a střední podniky) k částečné, nebo plné úhradě úroků za úvěr čerpaný za komerčních podmínek na finančním trhu na shodné způsobilé výdaje jako je zvýhodněný úvěr. Celková výše zvýhodněného úvěru se sníženou úrokovou sazbou a finačního příspěvku k úhradě úroku na jeden projekt je minimálně ve výši 0,5 mil. Kč a maximálně ve výši 250 mil. Kč.

Podporované aktivity

 • Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích průmyslových areálů za účelem zvýšení účinnosti.
 • Zavádění a modernizace systémů měření a regulace.
 • Modernizace a rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti.
 • Modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v případě náhrady zastaralých technologií za nové vysoce efektivní osvětlovací systémy, například světelných diod LED).
 • Realizace opatření ke snižování enrgetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odvodního tepla).
 • Využití odopadní energie ve výrobních procesech.
 • Snižování energetické náročnosti, nebo zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů.
 • Instalace OZE pro valstní spotřebu podniku (například solární ohřev, tepelná čerpadla apod.).
 • Instalace kogenerační jednotky s maximálním využití elektrické a tepelné energie pro valstní spotřebu podniku.
 • Podpora vícenákladů na dosažení standardu budovy s téměř nulovou spotřebou a pasivního energetického standardu v případě rekonstrukce či výstavby nových podnikatelských budov. Vícenáklady budou odvozeny od modelových příkladů a pro účely podpory stanoveny jako pevná částka na jasně měřitelnou veličinu (například na metr čtvereční energeticky vztažné plochy).

Podporovány nebudou komerční turistická zařízení jako jsou hotely, volnočasová zařízení, lázně a restaurace.

 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení

Cílem je nákladově efektivním způsobem na základě přimeřené úrovně analýzy a hodnocení snížit energetickou náročnost bytových domů (domů se 4 a více bytovými jednotkami) v sektoru bydlení na nákladově optimální úroveň a zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie. Snížení energetické náročnosti povede k významenému snížení dodávané energie a konečné energetické spotřeby budov ve srovnání s dosavadní úrovní spotřeby. Kromě snížení emisí přinese realizace specifického cíle efekt zvyšování životní úrovně domácností snižováním nákladů na bydlení. Celková alokace činí 623 mil. EUR.

Žadatelé

 • Vlastníci bytových domů a společenství vlastníků bytových jednotek – budovy se čtyřmi a více byty.

Výše podpory

Informace nebyly dosud zveřejněny.

Podporované aktivity

 • Zateplení obvodového pláště, stěnových, střešních, stropních a podlahových konstrukcí, výměna a rekonstrukce oken a dveří za účelem snižování spotřeby energie zlepšením tepelných vlastností budov. Za stejným účelem budou financovány prvky pasivního vytápění a chlazení, stínění a instalace sytémů řézeného větrání s rekuperací odpadního vzduchu.
 • V oblasti zařízení pro vytápění, nebo přípravu teplé vody bude podporována výměna zdroje tepla bytového domu pro vytápění, využívajícího pevná nebo tekutá fosilní paliva, za efektivní ekologicky šetrné zdroje; u objektů napojených na soustavu CZT podporovat, mimo komplexní zateplení budovy výměnu předávací stanice včetně vyregulování nebo modernizaci celé soustavy vytápění objektu; výměna zdrojového tepla bytového domu pro přípravu teplé vody, využívajícího pevná nebo tekutá fosilní paliva za efektivní, ekologicky šetrné zdroje. Stejně tk pořízení kondenzačních kotlů na zemí plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn a krjící primárně energetické potřeby budov, kde jsou umístěny.
 • Výměna rozvodů tepla a vody a instalace systémů měření a regulace otopné soustavy.

Cena za zpracování projektvoé žádosti bez odborných posudků a ekologické studie – 4-5% ze získané dotace.